TS952

TS952TS952是灵星雨4网口大发送盒,支持单色,双色,全彩显示屏。最大带载支持260万像素点,可外接亮度传感器自动调节亮度,可多台级联控制。


1)    1路DVI视频信号输入

2)    1路HDMI信号输入;

3)    支持接收卡配置文件回读功能;

4)    支持接收卡配置文件广播功能;

5)    支持显示屏连接广播功能;

6)    1路音频输入;

  7)     四网口输出,支持2560x1024,1920x1200,2048x1152等视频源

  8)     支持多机级联,统一控制

  9)     支持外接亮度探头,自动调节大屏亮度。相关推荐
版权所有 ©2000 - 2018 深圳市灵星雨科技开发有限公司 犀牛云提供企业云服务